โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
D012_22 หลักสูตรการวิเคราะห์การเงินเพื่อการบริหารสมัยใหม่ (Modern Finance for Modern Non-Finance Staff)
อาจารย์ผู้สอน: อาจารย์ชนัธณา ศิวโมกษธรรม
ค่าลงทะเบียน: 4,500 บาท
รายละเอียดวิชา:

  • พื้นฐานและแนวคิดการเงินเพื่อการบริหารสมัยใหม่ 
  • การอ่านและวิเคราะห์งบการเงิน
  • การวิเคราะห์ต้นทุน 
  • การวิเคราะห์ความ เป็นไปได้โครงการลงทุน 
  • การบริหารความเสี่ยงผ่านการประกันภัย 
  • ฝึกปฏิบัติวิเคราะห์งบการเงิน วิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน โครงการลงทุน การประกันภัย

สมัครอบรมวิชานี้