โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
หลักสูตรกลยุทธ์การตลาดและการบริการเชิงรุก
อาจารย์ผู้สอน: รศ.ชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ
ค่าลงทะเบียน: 4,500 บาท
รายละเอียดวิชา:
 • การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร (Integrated  Marketing Communication-IMC) คืออะไร 
 • องค์ประกอบ และวัตถุประสงค์ของโปรแกรม IMC
 •  Above  the  Line  Marketing & Below  the  Line Marketing
 • ประเภทของเครื่องมือสื่อสารทางการตลาด
 • กลยุทธ์การโฆษณา
 • กลยุทธ์การส่งเสริมการขาย
 • การทำ Marketing PR และ Event Marketing
 • การสื่อสาร ณ จุดขาย (Point  of  Purchase  Display)
 • การตลาดโดยตรง (Direct  Marketing)
 • การสื่อสารนอกสถานที่ (Out ? of -  home  Media)
 • การออกแบบแผนโปรแกรม IMC
 • แนวคิดในการสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าด้วย CRM
 • การสร้างสัมพันธภาพแบบครบวงจร (Integrated Relationship Management; IRM )
 • เครื่องมือต่างๆในการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า
 • การสร้างสัมพันธภาพกับลูกค้ารายใหญ่ (Key Account  Management; KAM)
 • การบริหารประสบการณ์ลูกค้า (Customer Experience  Management:CEM)
 • การสร้างประสบการณ์ผ่านเหตุการณ์น่าประทับใจ (Moment of Truth; M.O.T.)
 • Workshop  และ กรณีศึกษา/สรุป และตอบข้อซักถาม
สมัครอบรมวิชานี้