โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
D007_23 หลักสูตรกลยุทธการตลาดและการบริการเชิงรุก
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาวเฌอลิณณ์ สวัสดิจันทร์ สำรองที่นั่ง
อาจารย์ผู้สอน: รศ.ชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ
ค่าลงทะเบียน: 4,500 บาท
รายละเอียดวิชา:
 • การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร (Integrated  Marketing Communication-IMC) คืออะไร

 • องค์ประกอบ และวัตถุประสงค์ของโปรแกรม IMC 

 • Above ? the ? Line  Marketing & Below ? the ? Line Marketing 

 • ประเภทของเครื่องมือสื่อสารทางการตลาด 

 • กลยุทธ์การโฆษณา

 • กลยุทธ์การส่งเสริมการขาย

 • การทำ Marketing PR และ Event Marketing

 • การสื่อสาร ณ จุดขาย (Point  of  Purchase  Display)

 • การตลาดโดยตรง (Direct  Marketing)

 • การสื่อสารนอกสถานที่ (Out ? of -  home  Media)

 • การออกแบบแผนโปรแกรม IMC 

 • แนวคิดในการสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าด้วย CRM

 • การสร้างสัมพันธภาพแบบครบวงจร (Integrated Relationship Management; IRM )

 • เครื่องมือต่างๆ ในการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า

 • การสร้างสัมพันธภาพกับลูกค้ารายใหญ่ (Key Account  Management; KAM) 

 • การบริหารประสบการณ์ลูกค้า (Customer Experience  Management:CEM)

 • การสร้างประสบการณ์ผ่านเหตุการณ์น่าประทับใจ (Moment of Truth; M.O.T.) 

 •  Workshop  และ กรณีศึกษา/สรุป และตอบข้อซักถาม

สมัครอบรมวิชานี้