โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
D003_14 หลักสูตรทักษะการเป็นวิทยากรยุคใหม่
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นายไชย นิลจันทร์ สำรองที่นั่ง
2. นางสาวมิชุตรา สีดามุย สำรองที่นั่ง
3. นายอัษฎายุธฌิ์ แก้วไทรย้อย สำรองที่นั่ง
อาจารย์ผู้สอน: รศ.ดร.พนิต เข็มทอง และคณะ
ค่าลงทะเบียน: 6,000 บาท
รายละเอียดวิชา:

  • มโนทัศน์วิทยากรฝึกอบรม
  • การเรียนรู้และกระบวนการคิด
  • ทักษะและวิธีการสอน
  • สื่อในการฝึกอบรม
  • การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ 
  • ฝึกปฏิบัติการเขียนแผนการเรียนรู้
  • ฝึกปฏิบัติการเป็นวิทยากร 
สมัครอบรมวิชานี้