โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
D001_39 หลักสูตรแปลงแผนยุทธศาสตร์องค์กรสู่การปฏิบัติ :การเขียนและประเมินโครงการ
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาวศุภลักษณ์ บุญลิถาน สำรองที่นั่ง
2. นายธนาวิทย์ งามการ สำรองที่นั่ง
3. นางสาวณิชาภา ย้อนโคกสูง สำรองที่นั่ง
อาจารย์ผู้สอน: รศ.ดร.พนิต เข็มทอง และคณะ
ค่าลงทะเบียน: 6,000 บาท
รายละเอียดวิชา:
  • แนวคิดเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร 
  • หลักการและเทคนิคการเขียนโครงการ
  • ฝึกปฏิบัติการเขียนโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร
  • การออกแบบวิธีการและเครื่องมือเพื่อประเมินผลโครงการ 
  • นำเสนอโครงการประเมินโครงการตามแผนยุทธศาสตร์องค์กร
  • แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน 
สมัครอบรมวิชานี้