โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
หลักสูตรการออกแบบและบูรณาการเครื่องมือในชั้นเรียน ตามสไตล์ DIY
อาจารย์ผู้สอน: ดร.อุบล ทองปัญญา ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ค่าลงทะเบียน: 2,800 บาท
รายละเอียดวิชา:
สมัครอบรมวิชานี้