โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
หลักสูตรการออกแบบและบูรณาการเครื่องมือในชั้นเรียน ตามสไตล์ DIY
อาจารย์ผู้สอน: ดร.อุบล ทองปัญญา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ค่าลงทะเบียน: 2,800 บาท
รายละเอียดวิชา:

 • ความสำคัญ และหลักการใช้เครื่องมือต่างๆ ที่สำคัญในชั้นเรียน
 • การวิเคราะห์ วางแผน แก้ไขปัญหา ออกแบบ และประยุกต์ใช้เครื่องมือในชั้นเรียน
 • การบูรณาการเทคโนโลยีที่สามารถนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน
 • การสร้างรูปแบบชั้นเรียนตามสไตล์ DIY
 • การฝึกปฏิบัติ และการนำเสนอผลงาน

ผลที่จะได้รับจากการฝึกอบรม

 • ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ และความเข้าใจในหลักการใช้เครื่องมือต่างๆ ที่สำคัญในชั้นเรียนได้
 • ผู้เข้ารับการอบรมสามารถวิเคราะห์ วางแผน แก้ไขปัญหา ออกแบบ และประยุกต์ใช้เครื่องมือในชั้นเรียนได้
 • ผู้เข้ารับการอบรมสามารถบูรณาการเทคโนโลยีต่างๆ ที่สามารถนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนได้
 • ผู้เข้ารับการอบรมสามารถสร้างรูปแบบชั้นเรียนตามความต้องการได้

ข้อกำหนดสำหรับผู้อบรม

 • ควรน้ำอุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆ เช่น Notebook  Smart  Device  นำมาใช้ในการฝึกอบรมด้วย
 • ภาพถ่ายห้องเรียน/ชั้นเรียน อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในปัจจุบัน (ละเอียดยิ่งมากยิ่งดี)

สมัครอบรมวิชานี้