โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
หลักสูตรพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงวัยด้วยทักษะดิจิทัล
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางนิสสรณ์ เจริญสุข สำรองที่นั่ง
อาจารย์ผู้สอน: ดร.อุบล ทองปัญญา ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ค่าลงทะเบียน: 2,800 บาท
รายละเอียดวิชา:

๑ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุในยุคปัจจุบัน (Digital Lift Tools)

                    - การใช้อุปกรณ์สมาร์ทโฟน (Smartphone Using)

                   - ความปลอดภัยในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Security)

                   - การใช้แอพพลิเคชันในชีวิตประจำวัน (Application Daily Use)

                   - การใช้สื่ออินเทอร์เน็ต (Internet Using)

 ๒ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุในการสื่อสารและสร้างเครือข่าย (Networking)

                    - เทคโนโลยีการสื่อสาร (Comunications Technology)

                    - สังคมออนไลน์ (Online Communities)


ผลที่จะได้รับจากการฝึกอบรม

             - ผู้สูงอายุมีความรู้ ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลต่างๆ สำหรับนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน

             - ผู้สูงอายุมีทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลต่างๆ ที่เป็นประโยชน์และความเหมาะสนมกับการดำเนินชีวิตประจำวัน

             - ผู้สูงอายุมีเครือข่ายที่พร้อมต่อการพัฒนาทักษะ ความเข้าใจต่อการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลต่างๆ 

สมัครอบรมวิชานี้