โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
หลักสูตรการพัฒนาทักษะการสอนยุคใหม่ด้วยเครื่องมือดิจิทัล
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาววริสรา ยงยิ่งประเสริฐ สำรองที่นั่ง
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. พระธวัชชัย เจริญรัมย์ สำรองที่นั่ง
อาจารย์ผู้สอน: ดร.อุบล ทองปัญญา ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ค่าลงทะเบียน: 2,800 บาท
รายละเอียดวิชา:
สมัครอบรมวิชานี้