โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
หลักสูตรการพัฒนาทักษะการสอนยุคใหม่ด้วยเครื่องมือดิจิทัล
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาววริสรา ยงยิ่งประเสริฐ สำรองที่นั่ง
อาจารย์ผู้สอน: ผศ.ดร.สุชาติ แสนพิช , ดร.อุบล ทองปัญญา ,ดร.ธีรศักดิ์ สร้อยคีรี
ค่าลงทะเบียน: 4,500 บาท
รายละเอียดวิชา:

  • เบื้องต้นในการพัฒนาการสอนยุคใหม่ด้วยเครื่องมือดิจิทัล
  • การใช้เครื่องมือดิจิทัลพัฒนาการสอนแบบเรียนรู้ร่วมกัน (Digital Collaborative Learning)
  • การใช้เครื่องมือดิจิทัลพัฒนาการสอนแบบสื่อความจริงเสริมเสมือน (Augmented Reality)
  • การบูรณาการเครื่องมือเกมดิจิทัลในห้องเรียน (Gamification)
  • การบูรณาการการสอนด้วยแหล่งเรียนรู้ดิจิทัล
ผลที่จะได้รับจากการฝึกอบรม

  • ทักษะการสอนยุคใหม่ด้วยเครื่องมือดิจิทัล
  • แนวทางการสอนยุคดิจิทัล
  • เครือข่ายพัฒนาการสอนสอนยุคใหม่   
  • การประยุกต์ใช้เครื่องมือสมัครอบรมวิชานี้