โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
C016_01 หลักสูตรการใช้งาน Google Data Studio เพื่อการวิเคราะห์ ข้อมูล เบื้องต้น
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาวกัญญารัตน์ โพธิลักษณ์ สำรองที่นั่ง
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นายรัฐพันธ์ ตรงวิวัฒน์ สำรองที่นั่ง
2. นางสาวกัญญารัตน์ โพธิลักษณ์ สำรองที่นั่ง
อาจารย์ผู้สอน: อาจารย์ชัยพร อยู่สุขสวัสดิ์
ค่าลงทะเบียน: 4,500 บาท
รายละเอียดวิชา:
 • ความรู้ ฐานข้อมูลเบื้องต้น,

 • การใช้งาน Google Data Studio, 

 • การสร้าง ข้อมูลสำหรับการใช้ วิเคราะห์ข้อมูล,

 • การวิเคราะห์ข้อมูล โดย Google Data Studio,

 • การสร้างรายงาน โดย Google Data Studio, 

 • การนำเสนอรายงาน  


ผลที่จะได้รับจากการฝึกอบรม

 • มีความรู้ความเข้าใจฐานข้อมูลเบื้องต้น
 • มีความรู้ความเข้าใจ การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
 • มีความสามารถในการใช้เครื่องมือ Google Data Studio ในการใช้งานวิเคราะห์ข้อมูล
 • มีความสามารถในการใช้เครื่องมือ Google Data Studio สร้างรายงานจากการวิเคราะห์ข้อมูล และนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม

 • ผู้เข้าอบรมเป็นบุคลทั่วไป ที่มีความสนใจในการนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์
 • ผู้เข้าอบรม ควรจะมี account ของ Google (gMail)
 • ผู้เข้าอบรม มีความต้องการนำข้อมูลมา วิเคราะห์และนำข้อมูลนำเสนอ
     หมายเหตุ : ผู้อบรมต้องนำโน๊ตบุ๊คมาเองในวันอบรม

สมัครอบรมวิชานี้