โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
หลักสูตรการใช้ Microsoft Excel เพื่อการใช้งานในสำนักงาน
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นายนายเฉลิมชาติ รัตนูปถัมภ์ สำรองที่นั่ง
2. นางสาวแทนใจ แก้วทอง สำรองที่นั่ง
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางกมลชนก งามประเสริฐ สำรองที่นั่ง
2. นางสาวปภาดา แห้วเพ็ชร สำรองที่นั่ง
อาจารย์ผู้สอน: ดร.เอกอนงค์ ตั้งกฤษ์วราสกุล
ค่าลงทะเบียน: 4,500 บาท
รายละเอียดวิชา:
  • พื้นฐานการใช้ Excel
  • การจัดเก็บข้อมูล
  • การอ้างอิงข้อมูล
  • การสืบค้นจากข้อมูล
  • การเชื่อมโยงข้อมูล
  • การใช้งานฟังก์ชั่นใน Excel สำหรับการจัดการข้อมูล
  • การจัดทำรายงานสรุปข้อมูลและแผนภาพสำหรับนำเสนอ ด้วย PivotTable และ PivotChart
  • ?ฝึกปฏิบัติการใช้งานฟังก์ชั่นใน Excel
  • หมายเหตุ ผู้อบรมเตรียมโน๊ตบุ๊คมาเองในวันอบรม
สมัครอบรมวิชานี้