โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
C008_22 หลักสูตรการใช้ Microsoft Excel เพื่อการใช้งานในสำนักงาน
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาวฤทัยชนก พิกุล สำรองที่นั่ง
2. นางสาววราพรรณ อินทร์พรหมมา สำรองที่นั่ง
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นายชัยมงคล พุกสุวรรณ ลงทะเบียนแล้ว
2. นางสาวดวงกนก แสงเอี่ยม สำรองที่นั่ง
3. นางสาวเกวลี ชุมทอง สำรองที่นั่ง
4. นางสาวกัญญารัตน์ โพธิลักษณ์ สำรองที่นั่ง
5. นางสาวนัชภรณ์ เทศวงศ์ สำรองที่นั่ง
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาวชิดชนก พิทักษ์กุลสิริ สำรองที่นั่ง
2. นางสาวเลิศศิริ เตโชอภิวัฒนกุล สำรองที่นั่ง
3. นางสาวณภัสสร เกษมทรัพย์ สำรองที่นั่ง
อาจารย์ผู้สอน: ดร.เอกอนงค์ ตั้งกฤษ์วราสกุล
ค่าลงทะเบียน: 4,500 บาท
รายละเอียดวิชา:
สมัครอบรมวิชานี้