โครงการ ETO RUN

โครงการ ETO RUN

อาคารวิทยบริการ ชั้น4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร 0-2942-8822 ต่อ 203-205 , 0-2942-8831 โทรสาร 0-2942-8830 (ในวันเวลาราชการ) hrd_etoku@ku.ac.th


# หลักสูตรที่เปิดอบรมประจำเดือนมีนาคม - เมษายน
1. การออกแบบจัดสวน รุ่นที่ 30 (24–30 เมษายน 2566)
2. การเขียนหนังสือราชการและการเขียนรายงานการประชุม รุ่นที่ 10 (1 มีนาคม 2566)
3. ตัวชี้วัดในบริบทของการบริหารเชิง กลยุทธ์ รุ่นที่ 3 (13 - 14 มีนาคม 2566)
4. พัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงวัยด้วยทักษะดิจิทัล รุ่นที่ 3 (26 เมษายน 2566)
5. พัฒนาผู้สอนภายในองค์กร รุ่นที่ 5 (14 มีนาคม 2566)
6. เทคนิคการเจรจาต่อรอง รุ่นที่ 17 (15 - 16 มีนาคม 2566)
วิธีการชำระค่าลงทะเบียนฝึกอบรม ผู้สมัครกรอกใบสมัคร พร้อมชำระค่าลงทะเบียนก่อนการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 15 วันโดยวิธีต่อไปนี้
 1. ชำระเป็นเงินสด ณ ฝ่ายฝึกอบรม
 2. โอนเงินเข้าบัญชี “โครงการพัฒนาบุคลากร”
  ประเภทบัญชี ออมทรัพย์  สาขา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 3.     ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 674-7-96167-6
      ธนาคารทหารไทย เลขที่บัญชี 069-2-69652-9
      ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 235-270607-9

ขั้นตอนการฝึกอบรม

ผู้สนใจจะสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ มีช่องทางการสมัครดังนี้
   1. สมัคร online ลงทะเบียนสมัคร
   2. Fax ใบสมัครมาที่ 0-2942-8830 ดาวน์โหลดใบสมัคร (PDF)
   3. สมัครด้วยตัวเองที่ ฝ่ายฝึกอบรม ชั้น 4 อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   4. Email : hrd_etoku@ku.ac.th

สามารถติดต่อขอรับรายละเอียดเพิ่มเติม และสำรองที่นั่งได้ที่
    ฝ่ายฝึกอบรม สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม อาคารวิทยบริการ ชั้น4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
    50 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
    โทร 0-2942-8822 ต่อ 203-205, 0-2942-8831 โทรสาร0-2942-8830 (ในวันเวลาราชการ)
    อีเมล์ hrd_etoku@ku.ac.th, voct.eto@gmail.com (ในวันเวลาราชการ)

ทั้งนี้ ผู้สมัครที่ได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้โดยไม่ถือเป็นวันลาและมีสิทธิเบิกค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายต่างๆ จากต้นสังกัดได้ตามหนังสือของกระทรวงการคลังที่ กค. 0409.6/ว 95 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2549 และที่ กค 0409.6/ว 485 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2552 พนักงานรัฐวิสาหกิจสามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้ตามระเบียบของแต่ละหน่วนงาน สำหรับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นสามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้หากได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัด

วิธีการชำระค่าลงทะเบียนฝึกอบรม ผู้สมัครกรอกใบสมัคร พร้อมชำระค่าลงทะเบียนก่อนการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 15 วันโดยวิธีต่อไปนี้
 1. ชำระเป็นเงินสด ณ ฝ่ายฝึกอบรม
 2. โอนเงินเข้าบัญชี “โครงการพัฒนาบุคลากร”
  ประเภทบัญชี ออมทรัพย์  สาขา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 3.     ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 674-7-96167-6
      ธนาคารทหารไทย เลขที่บัญชี 069-2-69652-9
      ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 235-270607-9

พร้อมส่งแฟ็กซ์ใบสมัครและใบโอนเงินมาที่ ฝ่ายฝึกอบรม โทรสาร 02 942 8830

หมายเหตุ
 1. ท่านที่เข้าสมัครเข้าร่วมการอบรมและชำระเงินแล้ว แต่ไม่สามรถเข้าร่วมการฝึกอบรมได้ ท่านสามารถส่งผู้แทนเข้าร่วมได้ โดยต้องแจ้งทางโครงการฯอย่างน้อย 5 วันก่อนการอบรม หากไม่สามารถส่งผู้เข้าอบรมแทนได้ ทางโครงการฯจะคืนค่าลงทะเบียนให้เพียง70% แต่จะจัดส่งเอกสารประกอบการฝึกอบรมไปให้ท่าน หลังเสร็จสิ้นการฝึกอบรมแล้ว
 2. กรณีหลักสูตรที่ไม่เปิดอบรม โครงการฯ แจ้งผู้สมัครที่มีสถานะ “ลงทะเบียนแล้ว” ให้ทราบก่อนการอบรม 15 วันทำการ และ ผู้สมัครสามารถติดต่อขอรับเงินคืนได้นับตั้งแต่เจ้าหน้าที่แจ้งให้ทราบ (ในวันและเวลาราชการ) หากพ้นกำหนดดังกล่าว จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ โครงการฯ จะนำเงินส่งกองคลังของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ต่อไป และทั้งนี้ ทางโครงการฯ จะคืนเงินเฉพาะ ค่าสมัครอบรมที่ท่านได้ชำระให้กับทางโครงการฯ เท่านั้น ซึ่งจะไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ อันเกิดจากกระบวนการ สมัครอบรม

หลักสูตรฝึกอบรมหลักสูตรเพื่อการพัฒนาทักษะในการทำงาน

# หลักสูตร  
1. KAIZEN กับการมุ่งสู่องค์กรคุณภาพ ตรวจสอบรายชื่อ
2. Why-Why Analysis วิเคราะห์อย่างไรเมื่อเกิดปัญหา ตรวจสอบรายชื่อ
3. กระบวนการคิดเชิงออกแบบ ตรวจสอบรายชื่อ
4. กลยุทธ์การคิดนอกกรอบและคิดสร้างสรรค์ ตรวจสอบรายชื่อ
5. กลยุทธ์การตลาดและการบริการเชิงรุก ตรวจสอบรายชื่อ
6. กลยุทธ์การทำงานอย่างมืออาชีพ ตรวจสอบรายชื่อ
7. การจัดการองค์ความรู้ในหน่วยงาน (KM) ตรวจสอบรายชื่อ
8. การบริการให้ได้ดั่งใจ ตรวจสอบรายชื่อ
9. การบริหารความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ ตรวจสอบรายชื่อ
10. การบริหารเวลา(Time Management) ตรวจสอบรายชื่อ
11. การพัฒนาความคิดพิชิต New Normal ตรวจสอบรายชื่อ
12. การพัฒนาทีมให้ชนะด้วยพลังบวก ตรวจสอบรายชื่อ
13. การพัฒนาบุคลิกภาพและการพูดต่อที่สาธารณะ ตรวจสอบรายชื่อ
14. การพัฒนาภาวะผู้นำในยุคที่เปลี่ยนแปลง ตรวจสอบรายชื่อ
15. การวิเคราะห์การเงินเพื่อการบริหารสมัยใหม่ (Modern Finance for Modern Non-Finance Staff) ตรวจสอบรายชื่อ
16. การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและการตัดสินใจเลือกวิธีแก้ปัญหา ตรวจสอบรายชื่อ
17. การออกแบบจัดสวน ตรวจสอบรายชื่อ
18. การเขียนรายงานการประชุม ตรวจสอบรายชื่อ
19. การเขียนหนังสือราชการ ตรวจสอบรายชื่อ
20. การเขียนหนังสือราชการและการเขียนรายงานการประชุม ตรวจสอบรายชื่อ
21. การเป็นผู้นำกิจกรรมกลุ่ม ตรวจสอบรายชื่อ
22. การโค้ชและการสอนงาน ตรวจสอบรายชื่อ
23. ชีวิตสำเร็จได้ด้วย Mindset ตรวจสอบรายชื่อ
24. ตัวชี้วัดในบริบทของการบริหารเชิง กลยุทธ์ ตรวจสอบรายชื่อ
25. ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ตรวจสอบรายชื่อ
26. ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่แท้จริง: Learning Outcome ตรวจสอบรายชื่อ
27. พัฒนาผู้สอนภายในองค์กร ตรวจสอบรายชื่อ
28. พื้นฐานการถ่ายภาพด้วยกล้องดิจิตอล ตรวจสอบรายชื่อ
29. อัญมณีศาสตร์และเครื่องประดับ ตรวจสอบรายชื่อ
30. เทคนิคการขายอย่างมีประสิทธิภาพ ตรวจสอบรายชื่อ
31. เทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ ตรวจสอบรายชื่อ
32. เทคนิคการมัดใจลูกค้าด้วย “Customer Centric Excellence” ตรวจสอบรายชื่อ
33. เทคนิคการเจรจาต่อรอง ตรวจสอบรายชื่อ
34. เทคนิคการเป็นพิธีกร ตรวจสอบรายชื่อ
35. เทคนิคชนะใจเพื่อนร่วมงาน ตรวจสอบรายชื่อ
36. “น้ำพริก 5 สูตรลับสำหรับธุรกิจออนไลน์ สร้างรายได้เสริม” ตรวจสอบรายชื่อ
37. “เปาปั้นมือ” [5 สูตร/5ไส้ กับทริค (Tricks) ง่ายๆสู่นักปั้นซาลาเปามืออาชีพ] ตรวจสอบรายชื่อ

สมัครอบรมออนไลน์

สถานที่พัก

ท่านสามารถติดต่อและสอบถามรายละเอียดที่พักภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(บางเขน) โดยตรงได้ที่

หอพักศูนย์ฝึกอบรมวนศาสตร์ชุมชนแห่งภูมิภาคเอเซียแปซิฟิก ( RECOFTC )
    ราคาต่อคืนไม่รวมอาหารเช้า 650 - 900 บาท
    โทรศัพท์ 02 940 5700

ติดต่อหน่วยงาน

ฝ่ายฝึกอบรม สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อาคารวิทยบริการ ชั้น4
    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
    โทร 0-2942-8822 ต่อ 203-205 , 0-2942-8831
    โทรสาร 0-2942-8830
    อีเมล์ hrd_etoku@ku.ac.th, voct.eto@gmail.com (ในวันเวลาราชการ)
ดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับการอบรม
    รายชื่อหลักสูตรโครงการ ETO RUN
    หนังสือเชิญเข้ารับการฝึกอบรมประจำปี
    ดาวน์โหลดแผนที่

เราใช้คุกกี้ในการให้บริการและปรับปรุงบริการของเรา ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ประสบการณ์การเรียกดูข้อมูลของคุณ หากคุณใช้งานเว็บไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้