tel eto

mail etoข่าวการฝึกอบรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม

ข่าวสมัครงาน

อ่านข่าวทั้งหมด

ศูนย์ข้อมูลทางการเกษตรและวิชาชีพ วารสารข่าวสารเกษตรศาสตร์ วารสารส่งเสริมสัมพันธ์ จดหมายข่าวสถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ แผนความต่อเนื่องสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Philosophy of Sufficiency Economy energy_save_etoข่าวสมัครงาน - UPDATE : 13/11/2561 VIEW : 196

ตามประกาศสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๒ ตำแหน่ง ๒ อัตรา ซึ่งได้ดำเนินการสอบข้อเขียนหมวดภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งแล้วนั้น สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม จึงให้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ตามกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

รายละเอียดเพิ่มเติม...

ดาวน์โหลดคำรับรอง...