tel eto

mail etoข่าวการฝึกอบรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม

ข่าวสมัครงาน

อ่านข่าวทั้งหมด

ศูนย์ข้อมูลทางการเกษตรและวิชาชีพ วารสารข่าวสารเกษตรศาสตร์ วารสารส่งเสริมสัมพันธ์ จดหมายข่าวสถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ แผนความต่อเนื่องสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Philosophy of Sufficiency Economy energy_save_etoข่าวสมัครงาน - UPDATE : 19/10/2561 VIEW : 281

ตามประกาศสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2561 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา นั้น บัดนี้การดำเนินการรับสมัครเสร็จสิ้นแล้ว สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก เลขประจำตัว กำหนดวัน เวลา วิชา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก ตามรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดเพิ่มเติม...