tel eto

mail etoข่าวการฝึกอบรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม

ข่าวสมัครงาน

อ่านข่าวทั้งหมด

ศูนย์ข้อมูลทางการเกษตรและวิชาชีพ วารสารข่าวสารเกษตรศาสตร์ วารสารส่งเสริมสัมพันธ์ จดหมายข่าวสถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ แผนความต่อเนื่องสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Philosophy of Sufficiency Economy energy_save_etoข่าวสมัครงาน - UPDATE : 15/06/2561 VIEW : 2066

ตามประกาศสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2561 เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม จำนวน 1 อัตรา (ทดแทนอัตราเลขที่ 1565) อัตราจ้างแรกบรรจุ 32,300 บาท สังกัดสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นั้น ผลปรากฏว่าไม่มีผู้มาสมัครเข้ารับการคัดเลือก สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม จึงขอขยายเวลารับสมัครตำแหน่งดังกล่าว

รายละเอียดเพิ่มเติม...