tel eto

mail etoข่าวการฝึกอบรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม

ข่าวสมัครงาน

อ่านข่าวทั้งหมด

ศูนย์ข้อมูลทางการเกษตรและวิชาชีพ วารสารข่าวสารเกษตรศาสตร์ วารสารส่งเสริมสัมพันธ์ จดหมายข่าวสถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ แผนความต่อเนื่องสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Philosophy of Sufficiency Economy energy_save_etoข่าวสมัครงาน - UPDATE : 05/06/2561 VIEW : 257

ตามประกาศสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2561 เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวโครงการพัฒนาวิชาการ และลงวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2561 เรื่องขยายเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราวโครงการพัฒนาวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา วุฒิปริญญาตรี จำนวน ๑ อัตรา สังกัด สำนักงานเลขานุการ บัดนี้ ได้ดำเนินการรับสมัครเสร็จสิ้นแล้ว สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม จึงให้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก จำนวน 3 ราย ดังนี้
  1. นายวชิรวัฒน์ น้อยบัวทิพย์
  2. นายภาณุพงศ์ ปิยาพันธ์
  3. นายพงศธร สอนหา
ให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวมาสอบคัดเลือก (สอบสัมภาษณ์) ณ ห้อง 404 ชั้น 4 อาคารวิทยบริการ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในวันศุกร์ ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ตั้งแต่เวลา 9.30 น. เป็นต้นไป

รายละเอียดเพิ่มเติม...