tel eto

mail etoข่าวการฝึกอบรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม

ข่าวสมัครงาน

อ่านข่าวทั้งหมด

ศูนย์ข้อมูลทางการเกษตรและวิชาชีพ วารสารข่าวสารเกษตรศาสตร์ วารสารส่งเสริมสัมพันธ์ จดหมายข่าวสถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ แผนความต่อเนื่องสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Philosophy of Sufficiency Economy energy_save_etoข่าวสมัครงาน - UPDATE : 23/04/2561 VIEW : 468

ด้วยสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประสงค์ขอขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก เป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการพัฒนาวิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา วุฒิปริญญาตรี สังกัด สำนักงานเลขานุการ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,500 บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เดือนละ 1,000 บาท (ซึ่งจะยุติการจ่ายเมื่อได้รับอัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท) ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

รายละเอียดเพิ่มเติม...
ดาวน์โหลดใบสมัคร...
ดาวน์โหลดใบรับรอง...