tel eto

mail etoข่าวการฝึกอบรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม

ข่าวสมัครงาน

อ่านข่าวทั้งหมด

ศูนย์ข้อมูลทางการเกษตรและวิชาชีพ วารสารข่าวสารเกษตรศาสตร์ วารสารส่งเสริมสัมพันธ์ จดหมายข่าวสถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ แผนความต่อเนื่องสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Philosophy of Sufficiency Economy energy_save_etoข่าวสมัครงาน - UPDATE : 27/02/2561 VIEW : 606

ตามประกาศสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2560 ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร วุฒิ ป.โท จำนวน 1 อัตรา นั้น ซึ่งบัดนี้ได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว และมติ ก.บ.ม. ได้พิจารณาอนุมัติแล้วในคราวประชุมครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม จึงขอประกาศผลการคัดเลือก ดังนี้

รายละเอียดเพิ่มเติม...