tel eto

mail etoข่าวการฝึกอบรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม

ข่าวสมัครงาน

อ่านข่าวทั้งหมด

ศูนย์ข้อมูลทางการเกษตรและวิชาชีพ วารสารข่าวสารเกษตรศาสตร์ วารสารส่งเสริมสัมพันธ์ จดหมายข่าวสถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ แผนความต่อเนื่องสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Philosophy of Sufficiency Economy energy_save_etoข่าวสมัครงาน - UPDATE : 22/09/2560 VIEW : 551

ด้วยสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประสงค์ขอรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก เป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการพัฒนาวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา วุฒิปริญญาตรี สังกัดฝ่ายโรงพิมพ์ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,500 บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพ ชั่วคราว เดือนละ 1,000 บาท (ซึ่งจะยุติการจ่ายเมื่อได้รับอัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท) ดังมี รายละเอียดต่อไปนี้

รายละเอียดเพิ่มเติม...