tel eto

mail etoข่าวการฝึกอบรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม

ข่าวสมัครงาน

อ่านข่าวทั้งหมด

ศูนย์ข้อมูลทางการเกษตรและวิชาชีพ วารสารข่าวสารเกษตรศาสตร์ วารสารส่งเสริมสัมพันธ์ จดหมายข่าวสถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ แผนความต่อเนื่องสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Philosophy of Sufficiency Economy energy_save_etoข่าวประชาสัมพันธ์ - UPDATE : 22/09/2561 VIEW : 207


สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ความอนุเคาระห์ศึกษาดูงาน หลักสูตร “ชานมไข่มุก” ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทพศิรินทร์จำนวน 47 คน ในวันที่ 12 กันยายน 2561 ณ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม อาคาร 1 (อาคารพนมสมิตานนท์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้นักเรียนได้เรียนรู้หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับการทำชานมไข่มุก ซึ่งเป็นข้อมูลเบื้องต้นสำหรับต่อยอด จัดทำโครงงานบรูณาการต่อไป

ประสานงาน: พัชรี พูลพิพัฒน์
ถ่าพภาพ: ณัฐยศ ยวงศรี
เรียบเรียง: ธีรพงษ์ โรจนพันธ์

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม...