tel eto

mail etoข่าวการฝึกอบรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม

ข่าวสมัครงาน

อ่านข่าวทั้งหมด

ศูนย์ข้อมูลทางการเกษตรและวิชาชีพ วารสารข่าวสารเกษตรศาสตร์ วารสารส่งเสริมสัมพันธ์ จดหมายข่าวสถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ แผนความต่อเนื่องสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Philosophy of Sufficiency Economy energy_save_etoข่าวการฝึกอบรม - UPDATE : 11/09/2561 VIEW : 309


สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร ”ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบไฮดรอลิกและระบบนิวเมติก (Basic Hydraulics and Pneumatics)” รุ่นที่3 วันที่ 6-7 กันยายน พ.ศ. 2561 ให้แก่วิศวกรและช่างเทคนิคจากบริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด จำนวน 36 คน ณ ศูนย์ฝึกอบรมระบบอุตสาหกรรมอัตโนมัติ ชั้น 8 อาคารชูชาติกำภู คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ หลักการพื้นฐานระบบไฮโดรอลิกและนิวเมติก เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ใช้ในระบบไฮโดรอลิกและนิวเมติกในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งประเภทของชิ้นส่วนและวัสดุที่ใช้เป็น Seals ในอุปกรณ์เหล่านั้น และเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ต่างๆ กับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

ถ่าพภาพ: กมลทิพย์ แสนสม, พัชรี พูลพิพัฒน์
เรียบเรียง: ธีรพงษ์ โรจนพันธ์

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม...