tel eto

mail etoข่าวการฝึกอบรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม

ข่าวสมัครงาน

อ่านข่าวทั้งหมด

ศูนย์ข้อมูลทางการเกษตรและวิชาชีพ วารสารข่าวสารเกษตรศาสตร์ วารสารส่งเสริมสัมพันธ์ จดหมายข่าวสถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ แผนความต่อเนื่องสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Philosophy of Sufficiency Economy energy_save_etoข่าวกิจกรรม - UPDATE : 11/04/2561 VIEW : 670


สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม บางเขน จัดงาน “วันส่งเสริม สืบสาน วันสงกรานต์ ประจำปี 2561” เพื่อเสริมสร้างสิริมงคลรับวันปีใหม่ไทย ตลอดจนสืบสานประเพณีสงกรานต์ ในโอกาสนี้ ได้รับเกียรติจากคณาจารย์อาวุโสหลายท่าน เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมกล่าวอวยพรแก่บุคลากร
ทั้งนี้ รศ.ชูเกียรติ รักซ้อน ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม ได้กล่าวแสดงมุฑิตาจิต และขอขมา จากท่านคณาจารย์อาวุโส อดีตผู้บริหารสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม สถานีวิทยุ ม.ก. ผุ้ทรงคุณวุฒิ และที่ปรึกษาของสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม ได้แก่ ศ.ดร.บุญธรรม จิตต์อนันต์ อดีตผอ.สำนักส่งเสริมฯ และผอ.สถานีวิทยุ ม.ก. (2530-2538) ผศ.พุม ขำเกลี้ยง อดีตรองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมฯ และหัวหน้าศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตร รศ.ดร.ธัชชัย แสงสิงแก้ว อดีตผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม (2538 – 2542) ศ.ดร.ดิเรก ฤกษ์หร่าย อดีตรองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรมและอดีตหัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์โครงการและหลักสูตรการฝึกอบรม รศ.ดร.นาถ พันธุมนาวิน อดีตหัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์โครงการฯ และกรรมการดำเนินงานสถานีวิทยุ ม.ก. (2546-2550) รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ อดีตนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 28 อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 13 ผศ.ดร.สุรพล จันทรปัตย์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ด้านการวิจัยและการส่งเสริมการเกษตร นางพรพิมล ดีวัน อดีตหัวหน้าสำนักงานเลขานุการสำนักส่งเสริมฯ และกรรมการดำเนินงานสถานีวิทยุ ม.ก. (2543-2554) นางกาญจนา พงษ์โสภา อดีตหัวหน้าสำนักงานเลขานุการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม (มี.ค.2556 – ก.ย.2556) นางรัตนา อังกสิทธิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม อดีตหัวหน้าฝ่ายฝึกอบรม และผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษด้านการฝึกอบรมและวิเทศสัมพันธ์ และปูชนียบุคคลอีกหลายท่าน
โดยมีคณะผู้บริหาร และบุคลากร จากสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน สำนักหอสมุด กำแพงแสน และสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมในงานดังกล่าวฯ เมื่อวันพุธที่ 11 เมษายน 2561 เวลา 10.30 – 12.00 น. ณ บริเวณโถงชั้น 4 อาคารวิทยบริการ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม

ภาพ : ชุติมันต์ คล้ายอยู่

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม...