tel eto

mail etoข่าวการฝึกอบรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม

ข่าวสมัครงาน

อ่านข่าวทั้งหมด

ศูนย์ข้อมูลทางการเกษตรและวิชาชีพ วารสารข่าวสารเกษตรศาสตร์ วารสารส่งเสริมสัมพันธ์ จดหมายข่าวสถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ แผนความต่อเนื่องสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Philosophy of Sufficiency Economy energy_save_etoข่าวประชาสัมพันธ์ - UPDATE : 20/03/2561 VIEW : 782

เมื่อวันที่ 16 มี.ค.61 รศ.ชูเกียรติ รักซ้อน ผอ.สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม เป็นประธานเปิดงาน “เกษตรสร้างชาติ พัฒนาทายาทเกษตรกร ในยุคประเทศไทย 4.0” ณ รร.ศาลาตึกวิทยา และ ชุมชนหมู่ 10 และ หมู่ 11 ต.ทุ่งลูกนก อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม ซึ่งเป็นการแถลงผลการส่งเสริมชุมชนแบบมีส่วนร่วมตามแนวทางในหลวง ร.9 ในการเข้าใจ เข้าถึง และ พัฒนา ผสานกับองค์ความรู้ของศาสตร์แห่งแผ่นดินรวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่น ในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้แก่ครู เกษตรกร และทายาทเกษตรกร เรื่อง “ระบบเกษตรปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการ นำไปสู่ความมั่นคงทางอาชีพและรายได้ โดย ผอ.อรรถพล ศรีโพธิ์ ผอ.รร.ศาลาตึกวิทยา ได้นำเสนอผลกิจกรรมการทำแปลงเรียนรู้การเกษตรแก่ทายาทเกษตรกรในโรงเรียน และ นางวันนา คันซอย ผู้ใหญ่บ้านหนองจิก หมู่ 10 ต.ทุ่งลูกนก นำเสนอผลกิจกรรมการทำแปลงทดสอบการปลูกข้าวโพดฝักอ่อนพันธุ์เกษตรศาสตร์ 3 ซึ่งในโอกาสนี้ได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนเข้าร่วมทำข่าวและเผยแพร่กิจกรรมในครั้งนี้ด้วย.

ข่าว : บุณฑริกา ไตรโกมุท
ภาพ: ชุติมันต์ คล้ายอยู่