tel eto

mail etoข่าวการฝึกอบรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม

ข่าวสมัครงาน

อ่านข่าวทั้งหมด

ศูนย์ข้อมูลทางการเกษตรและวิชาชีพ วารสารข่าวสารเกษตรศาสตร์ วารสารส่งเสริมสัมพันธ์ จดหมายข่าวสถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ แผนความต่อเนื่องสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Philosophy of Sufficiency Economy energy_save_etoข่าวการฝึกอบรม - UPDATE : 23/05/2561 VIEW : 405


สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การบริหารเวลา (Time Management) รุ่นที่ 14 ” วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ให้กับ ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป จำกัด จำนวน 15 คน ณ ห้องฝึกอบรม 703 อาคารวิทยบริการ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยการฝึกอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม ได้รับความรู้ ความเข้าใจในเรื่องความสำคัญและคุณค่าของเวลา เพื่อเพิ่มพูนเทคนิคการบริหารเวลาในการทำงานและการดำเนินชีวิตได้อย่างสมดุล และสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับการดำเนินธุรกิจให้เจริญก้าวหน้า และประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม...