tel eto

mail etoข่าวการฝึกอบรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม

ข่าวสมัครงาน

อ่านข่าวทั้งหมด

ศูนย์ข้อมูลทางการเกษตรและวิชาชีพ วารสารข่าวสารเกษตรศาสตร์ วารสารส่งเสริมสัมพันธ์ จดหมายข่าวสถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ แผนความต่อเนื่องสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Philosophy of Sufficiency Economy energy_save_etoข่าวการฝึกอบรม - UPDATE : 30/03/2561 VIEW : 566


สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การบริการให้ได้ดั่งใจ รุ่นที่ ๗” วันที่ 26-27 มีนาคม พ.ศ. 2561 ให้กับ เป็นข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง พนักงานรัฐวิสาหกิจ และผู้สนใจทั่วไป จำนวน 10 คน ณ ห้องฝึกอบรม 503 อาคารวิทยบริการ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยการฝึกอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรม
  1. เพื่อให้บุคลากรสามารถค้นพบตนเองท่ามกลางกระแสสังคมที่สับสนในการเพิ่มสัมพันธภาพระหว่างบุคคล และองค์การ
  2. สร้างมาตรฐานบริการที่มีคุณภาพของเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า ด้วยตัวเจ้าหน้าที่เองเพื่อให้มี ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด
  3. เพื่อให้บุคลากรเข้าใจในหลักการและกระบวนการจนสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับงานในหน้าที่รับผิดชอบได้
  4. เพื่อพัฒนาให้เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า (Customer Service) และผู้ปฏิบัติงานทุกคนให้มีคุณภาพ มีความรู้ ความสามารถในด้านการให้บริการด้วยหัวใจที่เป็นเลิศแก่ลูกค้า อย่างยั่งยืน

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม...