tel eto

mail etoข่าวการฝึกอบรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม

ข่าวสมัครงาน

อ่านข่าวทั้งหมด

ศูนย์ข้อมูลทางการเกษตรและวิชาชีพ วารสารข่าวสารเกษตรศาสตร์ วารสารส่งเสริมสัมพันธ์ จดหมายข่าวสถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ แผนความต่อเนื่องสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Philosophy of Sufficiency Economy energy_save_etoข่าวการฝึกอบรม - UPDATE : 16/03/2561 VIEW : 560


สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “กลยุทธ์การทำงานอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 7” วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2561 ให้กับ ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป จำกัด จำนวน 15 คน ณ ห้องฝึกอบรม 503 อาคารวิทยบริการ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยการฝึกอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรม
  1. เพื่อให้มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกลยุทธ์การทำงานอย่างมืออาชีพเพื่อความสำเร็จในการทำงาน
  2. เพื่อเสริมสร้างทัศนคติที่ดีและเล็งเห็นประโยชน์ของการทำงานอย่างมีกลยุทธ์เพื่อความเป็นมืออาชีพ
  3. เพื่อให้สามารถวางแนวทางประยุกต์ใช้กลยุทธ์การทำงานอย่างมืออาชีพเพื่อความสำเร็จในการทำงาน

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม...