tel eto

mail etoข่าวการฝึกอบรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม

ข่าวสมัครงาน

อ่านข่าวทั้งหมด

ศูนย์ข้อมูลทางการเกษตรและวิชาชีพ วารสารข่าวสารเกษตรศาสตร์ วารสารส่งเสริมสัมพันธ์ จดหมายข่าวสถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ แผนความต่อเนื่องสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Philosophy of Sufficiency Economy energy_save_etoข่าวการฝึกอบรม - UPDATE : 15/03/2561 VIEW : 554


สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การเขียนหนังสือราชการ รุ่นที่ 13” วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ให้กับ ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป จำกัด จำนวน 15 คน ณ ห้องฝึกอบรม 503 อาคารวิทยบริการ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยการฝึกอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้ และสามารถเขียนหนังสือราชการได้อย่างถูกต้อง ได้เรียนรู้หลักการใช้ภาษาในการเขียน และสามารถแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ในการเขียนหนังสือราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม...