tel eto

mail etoข่าวการฝึกอบรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม

ข่าวสมัครงาน

อ่านข่าวทั้งหมด

ศูนย์ข้อมูลทางการเกษตรและวิชาชีพ วารสารข่าวสารเกษตรศาสตร์ วารสารส่งเสริมสัมพันธ์ จดหมายข่าวสถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ แผนความต่อเนื่องสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Philosophy of Sufficiency Economy energy_save_etoข่าวกิจกรรม - UPDATE : 09/01/2561 VIEW : 1259


เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2561 เพื่อความเป็นสิริมงคลในการทำงานและการดำเนินชีวิต เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม 2561 คณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักส่งเสริมและฝึกอบรมนำโดยรศ.ชูเกียรติ รักซ้อน ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม จัดกิจกรรมรับขวัญวันขึ้นปีใหม่ ในโครงการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม ร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและฟังธรรมจากพระคุณเจ้าวัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต ณ ลานเอนกประสงค์ อาคารวิทยบริการ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม...

ข่าว : บุณฑริกา ไตรโกมุท
ภาพ : จุไรรัตน์ อินทรโอสถ