tel eto

mail etoข่าวการฝึกอบรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม

ข่าวสมัครงาน

อ่านข่าวทั้งหมด

ศูนย์ข้อมูลทางการเกษตรและวิชาชีพ วารสารข่าวสารเกษตรศาสตร์ วารสารส่งเสริมสัมพันธ์ จดหมายข่าวสถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ แผนความต่อเนื่องสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Philosophy of Sufficiency Economy energy_save_etoข่าวประชาสัมพันธ์ - UPDATE : 11/10/2560 VIEW : 1264


เมื่อวันพุธที่ 11 ต.ต.60 ณ รร.ศาลาตึกวิทยา จ.นครปฐม ผศ.ดร.สุรพล จันทราปัตย์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มก.นำคณาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยผู้แทนบุคลากรประชุมร่วมกับผู้แทนโรงเรียนในตำบลทุ่งลูกนกและชุมชนบ้านหนองจิกเพื่อพิจารณาแนวทางความร่วมมือระหว่างกันด้านการสร้างความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการในระดับโรงเรียนและระดับครัวเรือน รวมถึงสำรวจพื้นที่ทำเกษตรในโรงเรียนเป้าหมายเพื่อทำแปลงสาธิตในโรงเรียนต่อยอดสู่การเป็นศูนย์เรียนรู้ให้กับชุมชน โดยแนวทางเบื้องต้นจะเปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมซึ่งเป็นโรงเรียนในพื้นที่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่เป็นทายาทเกษตรกรและครู อาจารย์ผู้สอนเกี่ยวกับการทำเกษตรในโรงเรียนในพื้นที่ ต.ทุ่งลูกนก อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม เพื่ออบรมให้ความรู้การปลูกผักสวนครัวระบบเกษตรปลอดภัย การส่งเสริมข้าวโพดฝักอ่อน และการใช้วัสดุเศษเหลือเพื่อทำแก๊สหุงต้มในครัวเรือน

กิจกรรมการสร้างชุมชนตัวอย่างความมั่นคงทางอาหารนี้ อยู่ภายใต้ “โครงการกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะเกษตรกร(Smart Farmer) เป็นผู้นำการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรเชิงพื้นที่แบบองค์รวมในยุค 4.0” ของสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มก. ซึ่งมีแผนดำเนินการในพื้นที่นำร่อง 4 ชุมชนใน 4 จังหวัด

ข่าว : บุณฑริกา
เรียบเรียง : จุฑามาศ
ภาพ : บุณฑริกา

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม...