tel eto

mail etoข่าวการฝึกอบรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม

ข่าวสมัครงาน

อ่านข่าวทั้งหมด

ศูนย์ข้อมูลทางการเกษตรและวิชาชีพ วารสารข่าวสารเกษตรศาสตร์ วารสารส่งเสริมสัมพันธ์ จดหมายข่าวสถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ แผนความต่อเนื่องสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Philosophy of Sufficiency Economy energy_save_etoข่าวการฝึกอบรม - UPDATE : 13/09/2560 VIEW : 1391


เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานการรับฟังและวิพากษ์ผลการศึกษาภาคปฏิบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร “นักบริหารการคมนาคมระดับต้น” รุ่นที่ 9 ณ อาคารสโมสรและหอประชุมกระทรวงคมนาคม โดยการดำเนินการฝึกอบรมนี้เป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงฯกับสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มก. จัดขึ้นให้กับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจในสังกัด มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 36 คน ระหว่างวันที่ 5 กรกฎาคม - 8 กันยายน 2560 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของนักบริหาร ทั้งด้านความรู้ ทักษะ และสมรรถนะเบื้องต้นของการเป็นผู้นำสำหรับผู้ที่ทำหน้าที่เป็นผู้นำทีม หรือหัวหน้ากลุ่มงานย่อย รวมทั้งปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์และทัศนคติในการปฏิบัติราชการ จากการควบคุมและกำกับ เป็นการดูแลส่งเสริมผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเพื่อส่งเสริมการสร้างเครือข่าย

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม...

เรียบเรียงข่าว : บุณฑริกา ไตรโกมุท