tel eto

mail etoข่าวการฝึกอบรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม

ข่าวสมัครงาน

อ่านข่าวทั้งหมด

ศูนย์ข้อมูลทางการเกษตรและวิชาชีพ วารสารข่าวสารเกษตรศาสตร์ วารสารส่งเสริมสัมพันธ์ จดหมายข่าวสถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ แผนความต่อเนื่องสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Philosophy of Sufficiency Economy energy_save_etoข่าวการฝึกอบรม - UPDATE : 18/08/2560 VIEW : 1538


เมื่อวันที่ 9 -10 สิงหาคม พ.ศ. 2560 สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การวิเคราะห์การเงินเพื่อการบริหารสมัยใหม่ รุ่นที่ 12” ให้กับข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง พนักงานรัฐวิสาหกิจ และผู้สนใจทั่วไป จำนวน 15 คน ณ ห้องฝึกอบรม 503 อาคารวิทยบริการ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจประเภทของงบการเงิน การอ่านและวิเคราะห์งบการเงินสำหรับการบริหารงาน

สนใจหลักสูตรเพื่อการพัฒนาบุคลากร ติดต่อได้ที่ฝ่ายฝึกอบรม โทร.0 2942 8822 ต่อ 200

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม...