tel eto

mail etoข่าวการฝึกอบรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม

ข่าวสมัครงาน

อ่านข่าวทั้งหมด

ศูนย์ข้อมูลทางการเกษตรและวิชาชีพ วารสารข่าวสารเกษตรศาสตร์ วารสารส่งเสริมสัมพันธ์ จดหมายข่าวสถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ แผนความต่อเนื่องสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Philosophy of Sufficiency Economy energy_save_etoข่าวกิจกรรม - UPDATE : 06/06/2560 VIEW : 1795


5 มิถุนายน 2560 เวลา 09.30 น.ที่ห้องประชุมสุธรรมอารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี น.ส.จุฑามาศ รักชุม ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารการตลาด พร้อมคณะผู้แทนบุคลากร สำนักส่งเสริมและฝึกอบรมเข้าร่วม “งานวันรำลึกพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร เสด็จพระราชดำเนินทรงหว่านข้าว ณ เกษตรกลางบางเขน เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2489” ซึ่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดขึ้นเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระมหากษัตริย์ไทยทั้ง 2 พระองค์ คือ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร และ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้เสด็จทอดพระเนตรกิจการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ ทรงหว่านข้าวในแปลงนาหลังตึกขาว(ปัจจุบันคือตึกพืชพรรณของกรมวิชาการเกษตร) เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน พุทธศักราช 2489 อันเป็นพระราชกรณียกิจครั้งแรกที่เสด็จ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และยังเป็นพระราชกรณียกิจสุดท้ายในแผ่นดิน ภายในงานรำลึกมีกิจกรรม อาทิ พิธีทำบุญถวายเป็นพระราชกุศล พิธีถวายราชสดุดีรำลึก การฉายวีดิทัศน์ ๕ มิถุนารำลึกพระอัฐมรามาธิบดินทร ทรงยาตรามาหว่านข้าว และวีดิทัศน์ข้าวของพ่อ การจัดแสดงนิทรรศการห้วงเวลาประวัติศาสตร์ของการปฏิรูปข้าวไทยจนถึงการวิจัยและพัฒนาข้าวไทยในปัจจุบัน โดยกิจกรรมงานรำลึกครั้งแรกจัดในปี พ.ศ.2546 และจัดเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน***