tel eto

mail etoข่าวการฝึกอบรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม

ข่าวสมัครงาน

อ่านข่าวทั้งหมด

ศูนย์ข้อมูลทางการเกษตรและวิชาชีพ วารสารข่าวสารเกษตรศาสตร์ วารสารส่งเสริมสัมพันธ์ จดหมายข่าวสถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ แผนความต่อเนื่องสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Philosophy of Sufficiency Economy energy_save_etoข่าวกิจกรรม - UPDATE : 11/05/2560 VIEW : 1375


เมื่อวันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.00 น. นายกฤษณ์ พลอยโสภณ รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม เป็นประธานเปิดโครงการ ETO รักษ์สุขภาพ ณ หน้าห้องวัฒนา สวรรยาธิปัตย์ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร ผศ.ดร.สมบัติ อ่อนศิริ หัวหน้าภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บรรยาย เรื่อง “การออกกำลังกายสลายไขมัน(Exercise Burning Fat)” ต่อด้วยกิจกรรมทดสอบสมรรถนะทางร่างกายให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ โดยทีมงานนิสิตภาควิชาพลศึกษา จากนั้นเวลา 16.00 – 17.00 น. เป็นกิจกรรม Zumba Dance นำโดยครูจ๋า และทีมงาน ณ โถงชั้น 1 อาคารวิทยบริการ ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีจากบุคลากรทั้งภายในและภายนอกสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม
สำหรับโครงการ ETO รักษ์สุขภาพ เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีสุขภาพกายที่แข็งแรงและจิตใจที่ดี เสริมสร้างสมรรถนะในการปฎิบัติงานของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพและเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรทุกระดับ กำหนดจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย ทุกวันพุธ เวลา 16.00 -17.00 น. ในเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2560**

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม...