tel eto

mail etoข่าวการฝึกอบรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม

ข่าวสมัครงาน

อ่านข่าวทั้งหมด

ศูนย์ข้อมูลทางการเกษตรและวิชาชีพ วารสารข่าวสารเกษตรศาสตร์ วารสารส่งเสริมสัมพันธ์ จดหมายข่าวสถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ แผนความต่อเนื่องสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Philosophy of Sufficiency Economy energy_save_etoข่าวกิจกรรม - UPDATE : 24/04/2560 VIEW : 1080


สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม บางเขน จัดงาน “วันส่งเสริม สืบสาน วันสงกรานต์ ประจำปี 2560” เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อคณาจารย์ บุคลากรอาวุโส เป็นการสานความสัมพันธ์บุคลากร และสร้างสิริมงคลรับวันปีใหม่ไทย ตลอดจนสืบสานประเพณีสงกรานต์ ในโอกาสนี้ รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 28 ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมพร้อมกล่าวอวยพรแก่บุคลากร ให้มีความสุขทั้งในชีวิตครอบครัวและการทำงาน มีการบูรณาการการทำงานร่วมกันและนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ให้เหมาะสมเพื่อความเจริญก้าวหน้าขององค์กรและขอให้มุ่งมั่นในการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมและประเทศชาติอย่างเข้มแข็งต่อไป
ทั้งนี้ รศ.ชูเกียรติ รักซ้อน ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม ได้กล่าวแสดงมุทิตาจิต และขอขมา จากท่านคณาจารย์อาวุโส อดีตผู้บริหารสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม สถานีวิทยุ ม.ก. ผุ้ทรงคุณวุฒิ และที่ปรึกษาของสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม ได้แก่ ศ.ดร. บุญธรรม จิตต์อนันต์ อดีตผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมฯ , ผศ.พุม ขำเกลี้ยง อดีตรองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมฯ และหัวหน้าศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตร ร ศ.วิจิตร อาวะกุล อดีตอาจารย์ประจำฝ่ายฝึกอบรม สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม ผศ.สว่าง เตลิงคพันธุ์ อดีตอาจารย์ประจำสำนักส่งเสริมฯ และหัวหน้าสถานีวิทยุ ม.ก. บางเขน ศ.ดร.ดิเรก ฤกษ์หร่าย อดีตรองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรมและอดีตหัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์โครงการและหลักสูตรการฝึกอบรม นางพรพิมล ดีวัน อดีตหัวหน้าสำนักงานเลขานุการสำนักส่งเสริมฯ และกรรมการดำเนินงานสถานีวิทยุ ม.ก. (2543-2554) นางกาญจนา พงษ์โสภา อดีตหัวหน้าสำนักงานเลขานุการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม (มี.ค.2556 – ก.ย.2556) รศ.ดร.ณรงค์ สมพงษ์ อดีตหัวหน้าฝ่ายพัฒนาสื่อการส่งเสริม และกรรมการดำเนินงานสถานีวิทยุ ม.ก. (2534-2537) ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มก. นางรัตนา อังกสิทธิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม อดีตหัวหน้าฝ่ายฝึกอบรม และผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษด้านการฝึกอบรมและวิเทศสัมพันธ์
โดยมีคณะผู้บริหาร และบุคลากร จากสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน และสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมในงานดังกล่าวฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 10.30 – 12.00 น. ณ บริเวณหน้าห้องวัฒนา สวรรยาธิปัติ ชั้น 4 อาคารวิทยบริการ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม

วันส่งเสริม สืบสาน ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560

ชุด 1 https://plus.google.com/…/106439…/album/6411045863697604001…
ชุด 2 https://plus.google.com/…/106439…/album/6411047877034612385…
ชุด 3 https://plus.google.com/…/106439…/album/6411048846245929633…