tel eto

mail etoข่าวการฝึกอบรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม

ข่าวสมัครงาน

อ่านข่าวทั้งหมด

ศูนย์ข้อมูลทางการเกษตรและวิชาชีพ วารสารข่าวสารเกษตรศาสตร์ วารสารส่งเสริมสัมพันธ์ จดหมายข่าวสถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ แผนความต่อเนื่องสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Philosophy of Sufficiency Economy energy_save_etoข่าวกิจกรรม - UPDATE : 30/03/2560 VIEW : 1900


สำนักส่งเสริมและฝึกอบรมจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง นวัตกรรมการสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ครั้งที่3 เมื่อวันพุธ ที่ 29 มีนาคม 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้อง 704 ชั้น 7 อาคารวิทยบริการ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม เพื่อสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรในเรื่องการสร้างวัฒนธรรมองค์กร ส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยั่งยืนและเข้มแข็งร่วมกันเพื่อพัฒนาองค์กรให้เจริญก้าวหน้าได้อย่างสัมฤทธิผลและมีประสิทธิภาพ ภายใต้โครงการเสริมสร้างความรู้ และ ฝึกปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ระพีพร ศรีจำปา ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา วิทยาเขตศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นวิทยากร ซึ่งในครั้งนี้บุคลากรได้เรียนรู้การทบทวนค่านิยมหลัก ค่านิยมร่วม และมีส่วนร่วมสร้างสรรค์ ร่วมตัดสินใจเลือกค่านิยมองค์กรที่เหมาะสำหรับสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม เพื่อเป็นแนวทางขับเคลื่อนให้องค์กรก้าวหน้าสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ต่อไป

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม...