tel eto

mail eto



ข่าวการฝึกอบรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม

ข่าวสมัครงาน

อ่านข่าวทั้งหมด

ศูนย์ข้อมูลทางการเกษตรและวิชาชีพ วารสารข่าวสารเกษตรศาสตร์ วารสารส่งเสริมสัมพันธ์ จดหมายข่าวสถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ แผนความต่อเนื่องสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Philosophy of Sufficiency Economy energy_save_eto



ข่าวกิจกรรม - UPDATE : 17/03/2560 VIEW : 4385


สำนักส่งเสริมและฝึกอบรมตระหนักถึงความสำคัญของการขับเคลื่อนเกณฑ์ EdPEx ให้เป็นเครื่องมือในการบริหารและปรับปรุงองค์กร หน่วยนโยบายและแผน สำนักงานเลขานุการ จึงจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแก่ผู้บริหารและบุคลากร ในโครงการเสริมสร้างความรู้ เรื่อง “การสร้างระบบงานและการสร้างตัวชี้วัดขององค์กร” ครั้งที่1 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้อง 506 ชั้น 5 อาคารวิทยบริการ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้บริหารและบุคลากรเกี่ยวกับการวิเคราะห์ระบบงาน กระบวนการการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ(Work Sysyem) และการสร้างตัวชี้วัด (KPIs) ที่สะท้อนความสำเร็จขององค์กร โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.อนันต์ มุ่งวัฒนา ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยาย
EdPEx ย่อมาจาก “Education Criteria for Performance Excellence” หรือ“เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ” ซึ่งเป็นกรอบการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการตามแนวทางของเกณฑ์ Malcolm Baldrige National Quality Award: MBNQA ที่เป็นต้นแบบของรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award: TQA) เกณฑ์ EdPEx คือกรอบที่ทำให้มอง/คิดและบริหารองค์กรในเชิงระบบ (มองทุกระบบเชื่อมโยงกันหมด) และช่วยให้ในการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดและยั่งยืนจากจุดเน้นที่เป็นเรื่องหลักของสถาบันของเราจริงๆ(ที่มา: http://www.mua.go.th/users/bhes/edpex/faq.htm)
เกณฑ์ EdPEx มีบทบาทในการช่วยปรับปรุงวิธีการดำเนินงานของหน่วยงาน เพิ่มขีดความสามารถและผลลัพธ์ให้ดีขึ้น ช่วยกระตุ้นให้เกิดการสื่อสารและแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ เป็นเครื่องมือสร้างความเข้าใจ การบริหารจัดการผลการดำเนินงานของหน่วยงาน ช่วยชี้แนะแนวทางการจัดทำแผนกลยุทธ์ และเปิดโอกาสการเรียนรู้.(ที่มาhttp://www.qa.ku.ac.th/Download/SupportUp12042016.pdf)