tel eto

mail etoข่าวการฝึกอบรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม

ข่าวสมัครงาน

อ่านข่าวทั้งหมด

ศูนย์ข้อมูลทางการเกษตรและวิชาชีพ วารสารข่าวสารเกษตรศาสตร์ วารสารส่งเสริมสัมพันธ์ จดหมายข่าวสถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ แผนความต่อเนื่องสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Philosophy of Sufficiency Economy energy_save_etoข่าวประชาสัมพันธ์ - UPDATE : 14/03/2560 VIEW : 4559


รศ.ชูเกียรติ รักซ้อน ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม เป็นผู้แทนบุคลากร เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ“ส่วนงานที่บันทึกผลงานสร้างสรรค์สูงสุด อันดับ 2” จากโครงการพัฒนา คลังความรู้ดิจิทัลและหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมี ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นผู้มอบรางวัล เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
โครงการพัฒนาคลังความรู้ดิจิทัลและฐานข้อมูลจดหมายเหตุ มก. เป็นโครงการที่สำนักหอสมุดร่วมกับ 23 ส่วนงานในบางเขน รวบรวมผลงานสร้างสรรค์และเอกสารจดหมายเหตุของมหาวิทยาลัยเพื่อการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์เชิงการอ้างอิงทางวิชาการตลอดจนการเผยแพร่สู่สังคมได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยการดำเนินงานร่วมกันของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทุกวิทยาเขต ซึ่งขณะนี้ได้รวบรวมผลงานสร้างสรรค์ 14,551 รายการ เอกสารจดหมายเหตุ 4,748 รายการ พร้อมเปิดให้ผู้สนใจสืบค้นองค์ความรู้ได้แล้วที่ คลังความรู้ดิจิทัล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ http://kukr.lib.ku.ac.th