tel eto

mail etoข่าวการฝึกอบรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม

ข่าวสมัครงาน

อ่านข่าวทั้งหมด

ศูนย์ข้อมูลทางการเกษตรและวิชาชีพ วารสารข่าวสารเกษตรศาสตร์ วารสารส่งเสริมสัมพันธ์ จดหมายข่าวสถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ แผนความต่อเนื่องสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Philosophy of Sufficiency Economy energy_save_etoข่าวกิจกรรม - UPDATE : 14/03/2560 VIEW : 3569


สำนักส่งเสริมและฝึกอบรมจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง นวัตกรรมการสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ครั้งที่1 เมื่อวันอังคาร ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้อง 704 ชั้น 7 อาคารวิทยบริการ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม เพื่อสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรในเรื่องการสร้างวัฒนธรรมองค์กร ส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยั่งยืนและเข้มแข็งร่วมกันเพื่อพัฒนาองค์กรให้เจริญก้าวหน้าได้อย่างสัมฤทธิผลและมีประสิทธิภาพ ภายใต้โครงการเสริมสร้างความรู้ และ ฝึกปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ระพีพร ศรีจำปา ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา วิทยาเขตศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นวิทยากรในการบรรยาย
วัฒนธรรมองค์กร คือ ค่านิยม หรือความเชื่อที่องค์กรยึดถือ อันเป็นกรอบกำหนดการกระทำและพฤติกรรมรวมทั้งมีอิทธิพลต่อความสัมพันธ์ของคนในองค์กร มีประโยชน์ คือ 1) ช่วยหล่อหลอมให้คนในองค์กรมีความเชื่อและพฤติกรรมไปในทิศทางเดียวกันซึ่งทำให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 2) ช่วยในการปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมภายนอกทำให้การทำงานบรรลุผลสำเร็จ 3) ช่วยประสมประสานภายใน ซึ่งเกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ การรวมกลุ่ม โดยการค้นหาวิธีการปรับตัวในการทำงานและใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน วัฒนธรรมองค์กรจึงมีส่วนขับเคลื่อนให้องค์กรก้าวหน้าสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในการฝึกอบรมนี้บุคลากรสำนักส่งเสริมและฝึกอบรมได้ร่วมกันฝึกปฏิบัติหาแนวทางการแก้ปัญหาการส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร และการร่วมคิด ร่วมสร้างและกำหนดค่านิยมองค์กรด้วย