tel eto

mail etoข่าวการฝึกอบรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม

ข่าวสมัครงาน

อ่านข่าวทั้งหมด

ศูนย์ข้อมูลทางการเกษตรและวิชาชีพ วารสารข่าวสารเกษตรศาสตร์ วารสารส่งเสริมสัมพันธ์ จดหมายข่าวสถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ แผนความต่อเนื่องสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Philosophy of Sufficiency Economy energy_save_etoข่าวกิจกรรม - UPDATE : 23/12/2559 VIEW : 6441


เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 – 11.00 น. สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดงาน “สัมมาทิฐิภิรมย์ผู้อำนวยการพบบุคลากร” โดยมี รศ.ชูเกียรติ รักซ้อน ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม เป็นผู้ดำเนินการชี้แจงถึงนโยบายการบริหารงานและทำความเข้าใจให้บุคลากรรับทราบถึงการทำงานในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา และโครงการที่จะมีการดำเนินงานในอนาคต อาทิ (1) แนวทางการบูรณาการทำงานร่วมกันในระดับฝ่าย ระดับหน่วยงานคือ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม บางเขน กำแพงแสน และสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หรือที่เรียกกันว่า Project Mode (2) สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ได้เข้าตรวจสอบการเงินด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง ของหน่วยงาน โดยเน้นให้บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ยึดหลักการทำงานในรูปแบบสุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ (3) โครงการพัฒนาวิชาการจะมีระเบียบออกมาใหม่ (4) การปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานของโครงการ ICDC (5) โครงการดาวล้อมเดือน และโครงการลุ่มน้ำก่ำ ที่จะดำเนินการร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศษสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร (6) การจัดการประกวดคนดี คนเก่ง คนงาม ของสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม (7) การปรับปรุงด้านกายภาพ วิสัยทัศน์ ของอาคารวิทยบริการ และอาคารพนม สมิตานนท์ (8) การบริหารทรัพย์สิน โดยการจัดสรรพื้นที่ว่างเปล่าบริเวณชั้น 1 ของอาคารวิทยบริการ และอาคารพนม สมิตานนท์ ให้ร้านค้าต่างๆ เช่น เซเว่น-อีเลฟเว่น , Outlet และร้านกาแฟ เข้ามาเช่าพื้นที่ภายในอาคารทั้ง 2 อาคาร ณ ชั้น 6 ห้อง 604 สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม อาคารวิทยบริการ

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม