tel eto

mail etoข่าวการฝึกอบรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม

ข่าวสมัครงาน

อ่านข่าวทั้งหมด

ศูนย์ข้อมูลทางการเกษตรและวิชาชีพ วารสารข่าวสารเกษตรศาสตร์ วารสารส่งเสริมสัมพันธ์ จดหมายข่าวสถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ แผนความต่อเนื่องสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Philosophy of Sufficiency Economy energy_save_etoข่าวกิจกรรม - UPDATE : 20/12/2559 VIEW : 5637


มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดทำแผนงานวิจัยโครงการแผนแม่บทเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่สีเขียวคุ้งบางกระเจ้าสู่ความยั่งยืน ทั้งนี้ ได้ดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 เพื่อตอบสนองปรัชญา วิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่เป็นศาสตร์แห่งแผ่นดินโดยมีพื้นที่คุ้งบางกระเจ้าเป็นโมเดลหลักในการพัฒนาต้นแบบ โดยมีหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เข้าไปดำเนินการวิจัยและให้การช่วยเหลือร่วมกันกับภาคเอกชน สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม เป็นหน่วยงานหนึ่งที่เข้าไปศึกษาพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า เพื่อร่วมจัดทำโครงการฟื้นฟูพื้นที่สีเขียวในตำบลบางกอบัว อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีคณะผู้บริหารและบุคลากร เดินทางเข้าพื้นที่ในวันพุธที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เวลา 10.00 น. เยี่ยมพื้นที่ สวนป่าชุมชนเมือง จำนวน 55 ไร่ “สวนป่าเกดน้อมเกล้า” ซึ่งเป็นพื้นที่เป้าหมายของการอนุรักษ์พื้นที่สีเขียวของโครงการสวนกลางมหานคร ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เพื่อเป็นปอดของคนกรุงเทพฯ ซึ่งมีพื้นที่ 6 ตำบล โดยมีคุณเปรมปรีย์ ไตรรัตน์ ประธานคณะกรรมการป่าชุมชนทรงคนอง ให้การต้อนรับ บรรยายสรุปความเป็นมาและแผนดำเนินการที่ "ต้องการให้ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรในพื้นที่ของชุมชนเพื่อให้วิถีชีวิตของชุมชนที่อยู่ใกล้ป่ามีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความปลอดภัย" ตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพฯ ในการใช้ประโยชน์พื้นที่ในลักษณะชุมชนดั้งเดิมที่มีการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ โดยมีอาจารย์มณฑาทิพย์ โสมมีชัย ภาควิชานวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร์ มก. ที่ได้ดำเนินโครงการวิจัยในพื้นที่นี้มาตั้งแต่ต้นมาให้ข้อมูลเพิ่มเติม ทำให้บุคลากรได้รับความรู้และกำหนดแผนงาน CSR ในการทำงานร่วมกับชุมชนต่อไปในอนาคต คุณเปรมปรีย์ ไตรรัตน์ ได้นำชมพื้นที่“สวนป่าเกดน้อมเกล้า” แต่วันนี้ ได้เดินตามเส้นทางธรรมชาติ ลัดเลาะไปตามคันดินคูน้ำร่องสวน เพื่อดูต้นไม้ที่ปลูกไว้แล้วมีการเจริญเติบโตโดยคัดเลือกปลูกเฉพาะที่ทนสภาพแวดล้อมน้ำเค็ม น้ำกร่อยได้ โดยมีคณะบุคคลและหน่วยงานต่าง ๆ ได้มาร่วมกันปลูกพืชสีเขียวในพื้นที่อนุรักษ์เป็นจำนวนมาก รวมทั้งนักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นต้น บรรยาย/สรุปการลงพื้นที่ โดย อาจารย์มณฑาทิพย์ โสมมีชัย คณะวนศาสตร์ มก ภาพข่าวโดย ปรีดา สามงามยา / ชุติมันต์ คล้ายอยู่

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม 1
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม 2
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม 3