tel eto

mail etoข่าวการฝึกอบรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม

ข่าวสมัครงาน

อ่านข่าวทั้งหมด

ศูนย์ข้อมูลทางการเกษตรและวิชาชีพ วารสารข่าวสารเกษตรศาสตร์ วารสารส่งเสริมสัมพันธ์ จดหมายข่าวสถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ แผนความต่อเนื่องสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Philosophy of Sufficiency Economy energy_save_etoข่าวประชาสัมพันธ์ - UPDATE : 25/11/2559 VIEW : 6291


เมื่อวันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2559 รศ.ชูเกียรติ รักซ้อน ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม บางเขน นายเพิ่ม สุรักษา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน ผศ.อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ ผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารธนาคารเพิ่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร นำทีมคณะผู้บริหาร บุคลากร ลงพื้นที่โครงการลุ่มน้ำก่ำที่มีชีวิต และโครงการดาวล้อมเดือน เพื่อเยี่ยมกลุ่มผู้นำชุมชนและกลุ่มเกษตรกร พร้อมทั้งพูดคุย แสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน ถึงปัญหาต่างๆ และแนวทางที่ทุกหน่วยงานในข้างต้นจะเข้ามาบูรณการทำงานร่วมกัน เพื่อพัฒนาอาชีพและความเป็นอยู่ สร้างอาชีพทางเลือกที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น รวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเกษตรกร และประชาชน ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและยั่งยืนตลอดไป พร้อมกันนี้ยังเป็นการบูรณาการหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ ภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อพัฒนาระบบการเกษตร โดยให้เกษตรกรและประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ณ

ทั้งนี้ ในภาคบ่ายได้เข้าเยี่ยมชมระบบชลประทาน ป่าไม้เต็งรัง และการบริหารงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร ซึ่งนำทีมโดย รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่เป็นการมาวิทยาเขตแห่งนี้เป็นครั้งที่ 335 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร