tel eto

mail etoข่าวการฝึกอบรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม

ข่าวสมัครงาน

อ่านข่าวทั้งหมด

ศูนย์ข้อมูลทางการเกษตรและวิชาชีพ วารสารข่าวสารเกษตรศาสตร์ วารสารส่งเสริมสัมพันธ์ จดหมายข่าวสถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ แผนความต่อเนื่องสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Philosophy of Sufficiency Economy energy_save_etoข่าวประชาสัมพันธ์ - UPDATE : 25/11/2559 VIEW : 6193


รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมหารือการกำหนดแผนงานขับเคลื่อน โครงการดาวล้อมเดือน และโครงการลุ่มน้ำก่ำที่มีชีวิต และป่ารักน้ำมีชีวิต โดยมี รศ.ชูเกียรติ รักซ้อน ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม บางเขน นายเพิ่ม สุรักษา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน ผศ.อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ ผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยนายศรายุทธ ธรเสนา ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาและลูกค้าชนบท ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ซึ่งแต่ละหน่วยงานได้นำทีมผู้บริหาร และบุคลากร เข้าประชุมร่วมกับคณะทำงานโครงการดาวล้อมเดือน และโครงการลุ่มน้ำก่ำที่มีชีวิตฯ ซึ่งเป็นกลุ่มคณาจารย์ และนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร อีกทั้ง รับฟังสรุปผลการดำเนินงานของทั้ง 2 โครงการ ที่ได้มีการขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ จากคณะทำงานฯ ทั้งนี้ เพื่อนำมาเขียนแผนร่วมกันในการพัฒนาโครงการฯ ต่อไป เมิ่อวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมพระพิรุณ 2 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร

ซึ่งทั้ง 2 โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณการก่อสร้างและการจัดระบบต่างๆ จากกรมชลประทาน ตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพิ่อพัฒนาความเป็นอยู่ของเกษตรกรในพื้นที่ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยน้อมนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้แบบบูรณาการระหว่างหน่วยงานต่างๆ