tel eto

mail etoข่าวการฝึกอบรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม

ข่าวสมัครงาน

อ่านข่าวทั้งหมด

ศูนย์ข้อมูลทางการเกษตรและวิชาชีพ วารสารข่าวสารเกษตรศาสตร์ วารสารส่งเสริมสัมพันธ์ จดหมายข่าวสถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ แผนความต่อเนื่องสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Philosophy of Sufficiency Economy energy_save_etoข่าวประชาสัมพันธ์ - UPDATE : 22/11/2559 VIEW : 3711


มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) โดยสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม ร่วมกับสำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (สพร.) กระทรวงการต่างประเทศ จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “เศรษฐกิจพอเพียงสู่นานาชาติ” เพื่อเป็นแนวทางแก้ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศและนานาชาติ ให้ดำรงอยู่ได้ในกระแสโลกาภิวัฒน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ของโลก และเพื่อเผยแพร่พระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชที่ทรงพระราชทาน “หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ให้คนไทยและนานาชาติได้นำไปปฏิบัติแก้ไขปัญหาความยากจน และเป็นหลักการในการพัฒนาชุมชนทุกระดับสู่ความมั่นคง ผ่านโครงการอบรมหลักสูตร “เศรษฐกิจพอเพียงสู่นานาชาติ” ระหว่างวันที่ 22 พฤศจิกายน – 19 ธันวาคม 2559

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “เศรษฐกิจพอเพียงสู่นานาชาติ” เป็นส่วนหนึ่งในภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ด้านการให้บริการวิชาการแก่สังคมในรูปแบบต่างๆ เช่น การฝึกอบรม เป็นต้น และสำหรับอีกภารกิจหลักที่สำคัญยิ่ง คือการเผยแพร่พระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งสำนักส่งเสริมและฝึกอบรมเป็นเสมือนตัวแทนของมหาวิทยาลัยในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในแง่ของการฝึกอบรมนานาชาติให้แพร่กระจายไปยังนานาประเทศ เช่น ประเทศในทวีปเอเชีย ทวีปแปซิฟิก ทวีปตะวันออกกลาง และทวีปแอฟริกา เป็นต้น ที่มีพื้นฐานด้านการเกษตรเป็นหัวใจหลักของการพัฒนาประเทศ รวมถึงให้แต่ละประเทศได้ตระหนักถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจโดยส่วนรวม เพื่อให้รอดพ้นจากภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ของสังคมโลก หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนี้ได้รับการเชิดชูสูงสุดจากองค์การสหประชาชาติ ว่าเป็นปรัชญาที่มีประโยชน์ต่อประเทศไทยและนานาประเทศ และได้รับการสนับสนุนให้ประเทศสมาชิกยึดเป็นแนวทางสู่การพัฒนาแบบยั่งยืน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เล็งเห็นถึงความสำคัญนี้ จึงมอบหมายให้สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “เศรษฐกิจพอเพียงสู่นานาชาติ” เป็นระยะเวลาต่อเนื่อง 9 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 – 2559 สำหรับในปี พ.ศ. 2559 นี้ สืบเนื่องเป็นปีที่ 9 เพื่อให้ผู้แทนจากนานาประเทศที่เข้าร่วมอบรมได้นำแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการโครงการ หรือหลักสูตรในการพัฒนาชนบทและเกษตรกรรายย่อย ตลอดจนสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต่อไป

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มก. เป็นหน่วยงานหนึ่งในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่มีหน้าที่ในการให้ บริการวิชาการสู่สังคม และมีศักยภาพมีความพร้อมในการจัดฝึกอบรมหลักสูตรทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ จึงได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (สพร.) กระทรวงการต่างประเทศ ให้บริหารและจัดฝึกอบรมหลักสูตร “เศรษฐกิจพอเพียงสู่นานาชาติ” โดยได้รับความร่วมมือจากนักวิชาการในหน่วยงานและองค์กรต่างๆ เช่น สำนักพระราชวัง โครงการหลวง โครงการแหลมผักเบี้ย กปร. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ องค์การบริหารจังหวัดสมุทรสงคราม องค์การบริหารจังหวัดเพชรบุรี เป็นต้น ในการจัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานตามหลักสูตรดังกล่าว

สำหรับระยะเวลาในการฝึกอบรมจัดขึ้น 2 สัปดาห์ แบ่งออกเป็น ภาคทฤษฎี เป็นการบรรยายให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ประเทศไทยได้น้อมนำแนวพระราชดำริและหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาถ่ายทอด

ส่วนภาคปฏิบัติ เป็นการศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้แก่ โครงการต่างๆ ในพระราชวังสวนจิตรลดา โครงการ "พระดาบส" ภายใต้แนวคิด "เรียนรู้ตลอดชีวิต" ศูนย์การศึกษาพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และศึกษาดูงานโครงการแหลมผักเบี้ย เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีโอกาสสัมผัสกับชาวบ้านและหน่วยงานที่นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้จริง ต่อจากนั้นเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการอบรมได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความรู้ ความเข้าใจ รวมถึงแนวทางในการนำแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ ในการถ่ายทอดหรือพัฒนาในประเทศของตนเองได้อย่างยั่งยืน ในขณะเดียวกันเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์กับนักวิชาการของไทย

หลักสูตรการฝึกอบรม “เศรษฐกิจพอเพียงสู่นานาชาติ” รุ่นนี้มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 16 คน จาก 8 ประเทศ ได้แก่ บุรุนดี เอลซัลวาดอร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เม็กซิโก นิการากัว ไนจีเรีย ปานามา และเวียดนาม ผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้าที่ระดับกลางหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประเทศ โดยจัดอบรมระหว่างวันที่ 22 พฤศจิกายน – 19 ธันวาคม 2559

ในการนี้สำนักส่งเสริมและฝึกอบรมได้รับเกรียติจาก ผศ.สันติ แสงเลิศไสว รักษาการผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร “เศรษฐกิจพอเพียงสู่นานาชาติ” โดยมีรศ.ชูเกียรติ รักซ้อน ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม เป็นผู้กล่าวรายงานและกล่าวต้อนรับ เมื่อวันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ณ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

รายงาน : ภัคนิจ งามเกษม
ภาพ : ชุติมันต์ คล้ายอยู่
สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม