tel eto

mail etoข่าวการฝึกอบรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม

ข่าวสมัครงาน

อ่านข่าวทั้งหมด

ศูนย์ข้อมูลทางการเกษตรและวิชาชีพ วารสารข่าวสารเกษตรศาสตร์ วารสารส่งเสริมสัมพันธ์ จดหมายข่าวสถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ แผนความต่อเนื่องสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Philosophy of Sufficiency Economy energy_save_etoข่าวการฝึกอบรม - UPDATE : 14/09/2559 VIEW : 5435


บริษัท รถไฟฟ้า ร. ฟ. ท. จำกัด ร่วมกับ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดำเนินโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากรมืออาชีพ” ให้กับบุคลากรของบริษัท รถไฟฟ้า ร. ฟ. ท. จำกัด ที่ต้องทำหน้าที่ด้านการถ่ายทอดความรู้ ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ ของการเป็นวิทยากรที่ดีมีประสิทธิภาพภายในองค์กร และมีทักษะการเป็นวิทยากรภายในองค์กรร่วมถึงเป็นวิทยากรภายนอกองค์กร เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมปฏิบัติการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ตลอดจนจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อื่นได้ และเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถจัดแผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดผู้เรียนเป็นสำคัญได้อย่างถูกต้อง ระหว่างวันที่ 6 – 8, 14 กันยายน 2559 ณ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์