tel eto

mail etoข่าวการฝึกอบรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม

ข่าวสมัครงาน

อ่านข่าวทั้งหมด

ศูนย์ข้อมูลทางการเกษตรและวิชาชีพ วารสารข่าวสารเกษตรศาสตร์ วารสารส่งเสริมสัมพันธ์ จดหมายข่าวสถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ แผนความต่อเนื่องสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Philosophy of Sufficiency Economy energy_save_etoฝ่ายฝึกอบรม

             มีหน้าที่รับผิดชอบ ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ในลักษณะการศึกษานอกระบบ ได้แก่ การจัดฝึกอบรม และการให้บริการคำปรึกษาด้านการฝึกอบรม โดยแบ่งส่วนราชการ ออกเป็น 4 งาน ดังนี้

1. งานอบรมวิชาชีพสำหรับประชาชน

มีหน้าที่รับผิดชอบ ทำหน้าที่ในฐานะผู้จัดการ หรือผู้ประสานงาน โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย ตามความพร้อมของบุคลากรและหน่วยงาน นอกจากนั้นยังได้รับความร่วมมือจากเชี่ยวชาญ ในสาขาวิชาชีพต่างๆ จากภายนอก ร่วมเป็นวิทยากร โดยจัดโครงการอบรมวิชาชีพสำหรับประชาชน ปีละ 2 ครั้ง คือ ในช่วงปิดภาคการศึกษา ปัจจุบันมีหลักสูตรวิชาชีพที่เปิดการเรียนการสอนกว่า 200 หลักสูตร  ในหลากหลายสาขา เช่น ด้านการเกษตร ศิลปหัตถกรรม การแปรรูปอาหาร วิทยาศาสตร์ ภาษา คอมพิวเตอร์ เป็นต้น  มีประชาชนสนใจเข้าร่วมโครงการกว่า 5,000 คนต่อปี

2. งานพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน

มีหน้าที่รับผิดชอบ จัดทำและพัฒนาหลักสูตรเพื่อพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  ได้รับความร่วมมือจากฝ่ายวิเคราะห์โครงการและหลักสูตรการฝึกอบรม  ศึกษาวิเคราะห์ความต้องการ และทิศทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในภาพรวม จัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และการเปลี่ยนแปลงของการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ มีการประเมินและติดตามผลการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ในแต่ละปีมีการจัดทำโครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน ประมาณปีละ 20-30 หลักสูตร อาทิ  การพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงาน อัญมณีศาสตร์และเครื่องประดับ การออกแบบจัดสวน  การพัฒนาฐานข้อมูลเบื้องต้น  การออกแบบและสร้างเว็บไซต์ การถ่ายภาพและตกแต่งภาพดิจิตอล และการผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

3. งานตอบสนองความต้องการพัฒนาองค์กรของภาครัฐและเอกชน

มีหน้าที่รับผิดชอบ รองรับความร่วมมือระหว่างสำนักส่งเสริมและฝึกอบรมกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในการจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมตามความต้องการเฉพาะกลุ่มบุคคลเป้าหมาย อาทิ บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการพัฒนาผู้บริหารระดับต่างๆ ของกระทรวง หรือรัฐวิสาหกิจ เป็นต้น  ตลอดจนการจัดหลักสูตรฝึกอบรมระดับนานาชาติ แก่บุคลากรจากประเทศต่างๆ ภายใต้การสนับสนุนจากกรมวิเทศสหการ หรือองค์กรต่างประเทศ

4. งานฝึกอบรมนานาชาติ

เป็นงานที่จัดทำและพัฒนาหลักสูตรเพื่อพัฒนาบุคลากรในระดับนานาชาติ ภายใต้การดำเนินงานร่วมกันระหว่าง The International Center for Development Communication(ICDC)  และสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม โดยได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุน อาทิ World Bank, RGOB และ ACC ของประเทศภูฏาน เป็นต้น ในแต่ละปีจะจัดทำหลักสูตร ประมาณ 10-15 หลักสูตร อาทิ Gender Mainstreaming, Macroeconomic Analysis and Projection, Advanced Office Production Management และ Financial Administration เป็นต้น นอกจากนี้ มีการจัดโปรแกรมทัศนศึกษาเกี่ยวกับ Community Forest Management, Microfinance in Thailand และ HIV/AIDS Policyเป็นต้น