tel eto

mail etoข่าวการฝึกอบรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม

ข่าวสมัครงาน

อ่านข่าวทั้งหมด

ศูนย์ข้อมูลทางการเกษตรและวิชาชีพ วารสารข่าวสารเกษตรศาสตร์ วารสารส่งเสริมสัมพันธ์ จดหมายข่าวสถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ แผนความต่อเนื่องสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Philosophy of Sufficiency Economy energy_save_etoเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ /วัตถุประสงค์/กลยุทธ์

"การบริการวิชาการ และบริการสื่อที่มีคุณภาพ ด้วยระบบบริหารงานระดับมืออาชีพ"

วัตถุประสงค์
  1. ส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพ สาขาวิชาต่างๆ เน้นด้านการเกษตรผ่านกระบวนการถ่ายทอดความรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรภาครัฐ  ภาคเอกชน และนานาชาติ สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต การศึกษาต่อเนื่อง ตลอดจนพัฒนาแนวทางการสร้างอาชีพ  เพิ่มรายได้ ยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนและผู้ด้อยโอกาสเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและชุมชนให้ดีขึ้น

  2. ผลิตและพัฒนาสื่อวิดีทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อกราฟิก สื่อดิจิตอล และวิทยุกระจายเสียงเน้นด้านการเกษตรและวิชาชีพให้มีความทันสมัย  ตรงตามความต้องการของสังคมและสอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง รวมทั้งให้คำปรึกษาและถ่ายทอดองค์ความรู้และบริการผลิตสื่อตามความต้องการของผู้รับบริการ อย่างรวดเร็วและทันเวลา เพื่อให้ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทุกสาขาอาชีพ นำไปใช้ในการเพิ่มผลผลิตและรายได้

  3. ศึกษาและวิจัยงานบริการวิชาการเพื่อพัฒนากระบวนการบริการวิชาการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยวิเคราะห์ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย และวิจัยเกี่ยวกับบุคลากร วิชาการ รูปแบบการส่งเสริม สื่อ การจัดการทรัพยากร เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการส่งเสริมเผยแพร่และพัฒนาสื่อ

  4. พัฒนา และขยายเครือข่ายความร่วมมือการบริการวิชาการทั้งในและต่างประเทศ รวม ทั้งการสร้างและพัฒนาเครือข่ายสื่อมวลชนสัมพันธ์ เน้นการประชาสัมพันธ์ และการ ตลาดเพื่อความเข้มแข็งขององค์กร  และประโยชน์ของกลุ่มเป้าหมาย

  5. กำหนดมาตรฐานพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ ทักษะต่างๆ เน้นด้านภาษาต่างประเทศ และการเจรจาต่อรอง มีเจตคติที่ดีต่องาน มีจิตบริการ (Service Mind) มีความพร้อมในการให้บริการวิชาการระดับมืออาชีพ เพื่อนำองค์กรสู่การบริการวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

  6. พัฒนาการบริหารงาน กิจกรรม และกระบวนการทำงานแบบบูรณาการ ทั้งแผนงาน บุคลากร งบประมาณ สถานที่ และเครื่องมือ โดยพัฒนาไปสู่การมีส่วนร่วมในการบริหารงาน และสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ การระดมทุนและหารายได้ ให้ความสำคัญกับการติดตามและประเมินผลงาน การลดต้นทุน และขั้นตอนการปฏิบัติงาน รวมทั้งการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลการบริหารและการบริการวิชาการ เพื่อให้การดำเนินงาน ขับเคลื่อนไปอย่างมีประสิทธิผล และเกิดประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได