tel eto

mail etoข่าวการฝึกอบรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม

ข่าวสมัครงาน

อ่านข่าวทั้งหมด

ศูนย์ข้อมูลทางการเกษตรและวิชาชีพ วารสารข่าวสารเกษตรศาสตร์ วารสารส่งเสริมสัมพันธ์ จดหมายข่าวสถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ แผนความต่อเนื่องสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Philosophy of Sufficiency Economy energy_save_etoข่าวประชาสัมพันธ์การประกันคุณภาพ
ลงวันที่ เรื่อง
13/12/56 ขอเชิญประชุมคณะทำงานจัดการประกันคุณภาพสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม ปีการศึกษา 2556
21/02/57 ขอเชิญประชุมคณะทำงานจัดการประกันคุณภาพสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม ปีการศึกษา 2557
   
   
การประกันคุณภาพ
คู่มือตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิณคุณภาพการศึกษาภายใน คณะกรรมการประกันคุณภาพ แผนการดำเนินงาน รายงานประกันคุณภาพภายในสำนัก รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพ ฯ (ระดับฝ่าย) Download เอกสาร SAR
ภาพกิจกรรมการประกันคุณภาพ