tel eto

mail etoข่าวการฝึกอบรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม

ข่าวสมัครงาน

อ่านข่าวทั้งหมด

ศูนย์ข้อมูลทางการเกษตรและวิชาชีพ วารสารข่าวสารเกษตรศาสตร์ วารสารส่งเสริมสัมพันธ์ จดหมายข่าวสถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ แผนความต่อเนื่องสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Philosophy of Sufficiency Economy energy_save_etoฝ่ายโรงพิมพ์

             มีหน้าที่รับผิดชอบ  ผลิต และพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์ให้มีประสิทธิภาพทันสมัย เพื่อสนับสนุนงานด้านการเรียนการสอน และงานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยความร่วมมือกับเครือข่ายการผลิตภาคเอกชนบางส่วน เน้นการให้บริการแบบติดต่อประสานงาน ให้บริการถ่ายทอดความรู้ ให้คำแนะนำ ปรึกษาด้านการพิมพ์ คิดคำนวณประมาณราคา ระยะเวลาการผลิตสิ่งพิมพ์ ศึกษาค้นคว้าวิจัยงานเกี่ยวกับด้านการพิมพ์และให้บริการด้านการพิมพ์ทั่วไป โดยแบ่งส่วนราชการ ออกเป็น 3 งาน มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

1งานบริหารจัดการโรงพิมพ์

มีหน้าที่รับผิดชอบ ด้านบริหารจัดการ  งานธุรการ  ร่าง  พิมพ์  รับ- ส่งหนังสือราชการ ติดต่อประสานงานด้านต่าง ๆ ให้คำแนะนำ ปรึกษา  ประมาณราคา ด้านการพิมพ์ จัดหาวัสดุ-ครุภัณฑ์  และงานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์การพิมพ์  จัดทำงบประมาณ แผนปฏิบัติงาน และสรุปผลการปฏิบัติงาน ดำเนินการตั้งเรื่องจัดซื้อจัดจ้าง ทำข้อมูลรายรับ-รายจ่าย เสนอราคาติดตามค่าใช้จ่ายและการให้บริการงานพิมพ์

2. งานผลิตสิ่งพิมพ์

มีหน้าที่รับผิดชอบ  กำหนดรูปแบบ ออกแบบสิ่งพิมพ์  ดำเนินการผลิตสิ่งพิมพ์  ตามความต้องการของผู้ใช้บริการ ตามเทคนิคกระบวนการขั้นตอนการผลิต จัดทำต้นฉบับ กำหนดสี กำหนดรูปแบบ  ขนาดของสิ่งพิมพ์  กำหนดระบบการพิมพ์  ทำสิ่งพิมพ์พิเศษ  และจัดทำแม่พิมพ์  ดำเนินการจัดพิมพ์ด้วยการพิมพ์ระบบต่าง ๆ ตามจำนวนพิมพ์และสีที่ต้องการ ทำสิ่งพิมพ์สำเร็จ   ตัดกระดาษ เก็บเล่ม เข้ารูปเล่ม  ตรวจนับ  บรรจุสิ่งพิมพ์ ดำเนินการติดต่อประสานงานด้านเทคนิคกระบวนการผลิต

3. งานประเมินและพัฒนาการพิมพ์

มีหน้าที่รับผิดชอบ   ตรวจสอบคุณภาพสิ่งพิมพ์  ประเมินผล  ด้านการจัดการ การให้บริการ และด้านกระบวนการผลิต จัดทำประกันคุณภาพภายในฝ่าย พัฒนาและวิจัยด้านการพิมพ์และการให้บริการ จัดสัมมนาถ่ายทอดความรู้ด้านการพิมพ์